News & Events

IMC Product1

  10 April 2018  บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) 

   ด้าน Environment Monitoring System ได้รับรองมาตรฐาน 21 CFR Part 11    IMC Group  "U.K." 

IMC Product


 

4.0 6

  23 March 2018   ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม กิจการของบริษัทฯ และให้คำปรึกษาในด้านการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกระทรวงฯ
  4.0 5   4.0 4 

เพื่อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศตามนโยบาย

ของรัฐบาล Thailand 4.0  "การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม" (Startup Smart Enterprises)

 

Songkla

  17 March 2018  ทางผู้บริหารบริษัทฯ นายปกรณ์  โคระทัต ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธี เปิดพระอนุสาวรีย์ 
  พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ฐานทัพเรือสงขลา
  Songkla3   Songkla2 โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก นริศ  ประทุมสุวรรณ
เป็นประธานในพิธี และมี ม.ร.ว. จิรากร  อาภากร เสสะเวช
มาร่วมในพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ฯ ด้วย กองทัพเรือภาคที่ 2

 

AEP

 March 2018 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) 

 ด้าน Load cell, Torque static, Force Transducer, Pressure, Dynomometers    AEP  "Italy" 

AEP1


 

Cert NQA1

  24 January 2018  ทางบริษัทฯ โดย ดร.ญาดา โคระทัต ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ส่งมอบใบรับรองระบบคุณภาพ 
  Certificate ISO 9001 : 2015 ให้กับ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองทัพ
  Cert NQA3   Cert NQA2  เรือ โดย ผอ.กผร.สพ.ทร. น.อ. มนัส  เจือจันทร์ เป็นประธานผู้
รับมอบ และทางบริษัทฯ ได้มอบใบรับรองการฝึกอบรมระบบ
คุณภาพให้กับข้าราชการในกองฯ เพื่อใช้ในการจัดการต่อไป

 

KM Fair

  2 August 2017  ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ  เชิญให้เข้าร่วมงานที่หอประชุมกอง 
  ทัพเรือ ในงาน "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560"  เนื่องในโอกาศที่ทาง
  KM Fair 1   KM Fair 2   บริษัทฯ เป็นผู้ตรวจประเมิน และให้การรับรองระบบคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 ให้กับทางกรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยมี
พล.ร.อ. ณะ  อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงาน 

 

Chula 1

  7 July 2017  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) ส่งมอบเครื่องมือ Digital amplifier &

  Load cell โดยทางมหาวิทยาลัยใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ด้านแรงกดและแรงดึง   "SIKA"  Germany

     Chula 2     Chula 3     Chula 5     Chula 4


 

Service Certificate.

  12 - 15 Jun 2017  ฝึกอบรมที่ประเทศเยอรมัน สำนักงานใหญ่  "SIKA" Germany  โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น

  ศูนย์ซ่อม และสอบเทียบ (Repair and Calibration Service Center) อย่างเป็นทางการ ของภูมิภาคเอเชีย

     Service Sika1     Service Sika2     Service Sika3     Service Sika5 


 

SIRIRAJ 1-2017

  16 May 2017  โรงพบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH Hospital) ทำการทดสอบ Temperature Mapping

  จำนวน 55 ห้อง โดยทดสอบค่าอุณหภูมิและความชื้นในห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมส่งมอบ Report การทดสอบ

     SIRIRAJ 6-2017     SIRIRAJ 2-2017     SIRIRAJ 4-2017     SIRIRAJ 5-2017 

 

EGAT 1-2017

  9 May 2017  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ส่งมอบเครื่องมือ Level transmitter, Dry block 

  and Pressure calibrator และทำการติดตั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ กฟฝ. เป็นที่เรียบร้อย   "SIKA"  Germany

      EGAT 2-2017     EGAT 3-2017     EGAT 4-2017     EGAT 6-2017 

 

NIMT 6-2017

  4 May 2017  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) ส่งมอบเครื่องมือ Digital measurement amplifier and

  Load cell โดยทางสถาบันใช้เป็น Standard ในด้าน Torque and Force calibration   "SIKA"  Germany

      NIMT 1-2017     NIMT 2-2017     NIMT 3-2017     NIMT 4-2017 

 

PTT 6

  4 April 2017  บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน (PTT) ส่งมอบเครื่องมือ Dry block calibrator and Pressure 

  calibrator โดยทำการ Training การใช้งานและการสอบเทียบเครื่องมือเป็นที่เรียบร้อย  "SIKA"  Germany

     PTT 1     PTT 5     PTT 4     PTT 2 

 

Sale Pop

   31 January 2017   ทางฝ่ายขายของบริษัทฯ ได้ทำยอดขายทะลุเป้า ประจำเดือนมกราคม 12.7 ล้านบาท

    Sale Pop1  Sale Pop2  Sale Pop3  Sale Pop4


 

PK LAB 4

  12 October 2016  ทางบริษัทฯได้ร่วมออกงาน Exhibition ในงาน LAO Techmart 2016 : Science and 
  Technology Cooperation Forum  ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  โดยท่าน
  PK LAB 1   PK LAB 2  ทองลุน   สีสุลิด  นายกรัฐมนตรีของประเทศลาว เป็นประธาน
ในพิธี  โดยให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของทางบริษัทฯ และมีผู้
เข้าร่วมงานให้ความสนใจสินค้า และงานด้านบริการต่างๆ

 

NIMT

  1 September 2016  ทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)   ได้จัดงานประชุมวิชาการ การวัดแห่งชาติ 
  ทางบริษัทฯได้ร่วมออกงาน Exhibition ในงาน โดยมีอาจารย์ อัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว.เป็นประธาน
  NIMT1   NIMT2  ในพิธี เป็นผู้รับมอบเครื่อง  Digital measurement amplifier
SIKA "Germany" โดย นายสุชน  ยศสมบัติ ผู้จัดการห้องปฏิบัติ
การสอบเทียบ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเครื่องมือให้กับทาง มว.

 

NIMT6

  30 August 2016  ทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) จัดสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง “การทำ Intermedia 
  Check สำหรับเครื่องมือวัดแรงบิดมาตรฐาน Torque Weight & Beam”  โดยอาจารย์ ทัศนัย แสนพลพัฒน์ 
  NIMT7   NIMT8  หัวหน้าห้องปฏิบัติการความแข็งและแรงบิดฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
ทางบริษัทฯ ได้ร่วมออกงาน Exhibition ในงาน โดยมีผู้เข้าอบรม
ให้ความสนใจสินค้า และงานด้านการสอบเทียบเป็นจำนวนมาก 

 

NIMT4

  25 August 2016  ทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)  จัดสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง  “การออกแบบสร้าง 
  เครื่องมือวัดแรงบิด ทฤษฎีพื้นฐาน การบิดและการอัด" บรรยายโดย นายณัฐพล  แสนคำ นักมาตรชำนาญการ
  NIMT3   NIMT5  และ นายโชคชัย  วาดทอง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการห้องแรงบิด
ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล ทางบริษัทฯ ได้ร่วมออกงาน Exhibition
ในงาน โดยมีผู้เข้าอบรมให้ความสนใจสินค้าเป็นจำนวนมาก

 

Mid year1

  16 June 2016  ทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT)  ได้จัดงานการประชุมนานาชาติ  Mid year Asia
  Pacific Metrology Programme (APMP-MY-2016)  ทางบริษัทฯได้ร่วมออกงาน Exhibition ในงาน โดยมี
  Mid year2   Mid year3  ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี  ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของทาง
บริษัทฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจสินค้าเป็นจำนวนมาก

 

Yen D2 2

  24 May 2016  ทางผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับเกียติให้เป็นที่ปรึกษาโครงการ YEN-D Program Season II
  โดยมี นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์ รออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนำนักธุรกิจอดุลย์ โชตินิสากรณ์อธิบดีดยนำนักธุรกิจ
  Yen D2 1   Yen D2 3  ของไทยพบกับนักธุรกิจเพื่อนบ้าน CLMV มาฝึกอบรม และสร้าง
การร่วมธุรกิจการค้า โดย ดร.ญาดา โคระทัต ผู้บริหารของบริษัทฯ
ให้บทสัมภาษณ์กับ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

Yen D2

  15 January 2016   ทางบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ YEN-D Program จากกรมการค้าต่างประเทศ
  นำโดย คุณดวงพร  รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำผู้ประกอบการของไทย พบกับนักธุรกิจของ
  Yen D5   Yen D3   ประเทศกัมพูชา เพื่อตกลงร่วมธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการมุ่งเน้นการค้าในอาเซียนโดย ดร.ญาดา โคระทัต ผู้บริหารให้
บทสัมภาษณ์กับ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ประชาชาติธุรกิจ และมติชน

 

Gas Gastron

   ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) โดยเป็นสินค้า

   ด้าน Gas Detection System ศูนย์จัดจำหน่าย บริการติดตั้ง ตรวจสอบและสอบเทียบ  Gastron "Korea"

Gas Gastron 2


 

Cert. A2LA

  16 ตุลาคม 2558 ได้รับการรับรองความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากสถาบัน A2LA  
  ประเทศ "U.S.A." ซึ่งเป็นสถาบันตรวจประเมินรับรองระบบ ISO/IEC:17025 มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก 
  A2LA ได้การรับรองจาก ILAC MRA ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบระหว่างประเทศ สำหรับหน่วยงานรับรองระบบ
  เราจึงมุ่งมั่นการทำงานให้มีระบบมาตรฐานในระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ เพื่อตัดปัญหาในเรื่องผลการ
  ทดสอบ และการสอบเทียบ  "ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับลูกค้าของเรา ในการส่งออกสินค้าไปยังทั่วโลก" 

 


 

Pual 1

   ทางบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินระบบ ISO/IEC 17025 : 2005 จากสถาบัน A2LA ประเทศสหรัฐอเมริกา 

   โดย Mr. Pual   Keep จากสถาบัน American Association for Laboratory Accreditation U.S.A. (A2LA)

  Pual 5  Pual 4  Pual 2  Pual 3  LOGO 17025 A2LA


 

Trining go

   จัดอบรม และสัมมนาเรื่อง    "การจัดการ และทวนสอบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม"   
    รายละเอียด  pdf icon.22351248 std                                 ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายอบรมสัมมนาก่อนการอบรม
จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา
 โรงแรมคามิโอ แกรนด์
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โรงแรมสีมาธานี  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 วันที่ 24 เมษายน 2559  วันที่ 19 มิถุนายน 2559  วันที่ 24 กรกฎาคม 2559  วันที่ 7 สิงหาคม 2559

 

SIKA 10

   ทางบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Authorized Distributor) โดยเป็นสินค้า

   ด้านเครื่องมือวัดทุกประเภท ศูนย์จัดจำหน่ายและบริการใน 4 ประเทศ (ไทย, ลาว, บลูไน, กัมพูชา)  "SIKA"

SIKA 12


 

GE 12

    งานอบรม และสัมมนา พร้อมเปิดตัวการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ  General Electric "GE"

    (Autholized Distributor)  จากประเทศ U.S.A.  ด้าน Measurement & Control

  สัมมนา GE1สัมมนา GE 2สัมมนา GE 3Training GE


 

accredit

   ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งชาติ จัดพิธีรับมอบใบ Certificate ISO/IEC 17025 
   Calibration No. 0217 ให้กับทางบริษัท อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 
   โดยท่านเลขาธิการ สมอ.  ทางประธานบริษัทฯ พ.อ.อ. สมปอง โคระทัด เป็นผู้รับมอบ
   และมีพนักงานของทางบริษัท และทางเจ้าหน้าที่ สมอ. ร่วมแสดงความยินดี

    


 

gallery-152-1201

   ทางสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดพิธีรับมอบเครื่อง Dial gauge tester ให้กับทางบริษัท
   อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด โดย พล.ต.อ. ดร.เพียร โตท่าโรง
   ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ทางประธานบริษัทฯ พ.อ.อ. สมปอง โคระทัด
   เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้งานทางด้านการสอบเทียบให้กับลูกค้า

    

   
© 2010 - Inctech Metrological Center Co.,Ltd. -------- Produced : Mr. Prakorn Krorathad